Editorial Board of Chinese Journal of Computational Mechanics

 

Honor Editor-in-Chief ZHONG Wanxie

Editor-in-Chief Gengdong CHENG

Vice Editor-in-Chief FANG Daining   LI Gang   GUO Xu 

FAN Jing   FENG Ying

 

Editorial  Board

WANG Tiejun

WANG Boping

DENG Zichen

KANG Zhan

NING Jianguo

SHEN Changyu

TONG Liyong

FENG Yuntian

ZHUANG Zhuo

XING Huilin

LI Jie

WU ZHigang

WU Linzhi

CHEN Biaosong

CHEN Pu

CHEN Zhen

ZHANG Hongwu

ZHANG Xiong

QIU Zhiping

YANG Bingen

ZHOU Youhe

ZHOU Shenjie

ZHENG Yao

OUYANG Huajiang

DUAN Bao-yan

HU Ping

GUO Wanlin

XU Zhiping

ZHANG Qing

DONG  Guohai

HAN Xu

LAI Yuanming

PAN Jingzhe

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Editorial Office of CJCM

        FENG Ying(Director)     LIU Yan